Làm sao để tham gia

 • Chương trình khuyến mãi Giới thiệu bạn bè này (“Khuyến mãi”) chỉ dành cho “khách hàng hiện tại” (‘’Người giới thiệu”) và ‘’khách hàng mới” (“Người được giới thiệu”) chưa từng có mối liên quan nào tới “Anzo Cap”).
 • Tất cả Khách hàng được giới thiệu tới Anzo Cap theo Chương trình Giới thiệu bạn bè không được là khách hàng hiện tại của Công ty. Phần thưởng cho Khách hàng được Giới thiệu được tính vào tài khoản MT4 đầu tiên cho mỗi khách hàng (Chỉ có thể nhận một lần).
 • Ngày tham gia của Người giới thiệu phải sớm hơn Ngày tham gia của Người được giới thiệu

Cơ chế hoạt động

  • Cả Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ có thể nhận giải thưởng Giới thiệu bạn bè khi đáp ứng những yêu cầu sau:
   1. Tiền gửi của Khách hàng được giới thiệu sẽ được ghi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng được giới thiệu.
   2. Tiền ký quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu phải bằng hoặc lớn hơn 500 USD.
    • Lưu ý: Phần thưởng này dựa vào số tiền kỹ quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu là 500 USD và không được áp dụng với những phần tiền gửi sau đó của Khách hàng được giới thiệu.
   3. Khách hàng được giới thiệu hoàn thành ít nhất 5 giao dịch với tổng khối lượng ít nhất 5 lot tiêu chuẩn trên MT4 đầu tiên của Khách hàng được giới thiệu trong vòng 90 ngày.
    • Giao dịch Chỉ số, Vàng và Dầu: 1 lot giao dịch được tính là 0.1 lot để đáp ứng yêu cầu khối lượng.
    • Chỉ các giao dịch dưới tài khoản STP được tính vào yêu cầu khối lượng
   4. Nếu người được giới thiệu được giới thiệu bởi Nhà môi giới, khách hàng đó phải dưới Nhà môi giới đã giới thiệu người đó.

Tổng tiền thưởng chương trình Giới thiệu bạn bè sẽ được tính dựa vào bảng giải thưởng dưới đây.

Tiền ký quỹ ban đầu của Người được giới thiệu TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU*   TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU*
Tối thiểu 500USD Khách hàng giao dịch – 50 USD   Khách hàng giao dịch – 50 USD
Nhà môi giới – 20 USD   Khách hàng giao dịch – 50 USD
Khách hàng giao dịch – 50 USD   Nhà môi giới – 20 USD
Nhà môi giới – 20 USD   Nhà môi giới – 20 USD

*Tổng tiền thưởng trả cho Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ dựa vào loại tài khoản trên Trang quản lý của Anzo Capital (Khách hàng giao dịch hay Nhà môi giới) của người giới thiệu và người được giới thiệu tại thời điểm Anzo Capital nhận được email thông báo.

**Đối với khách hàng được giới thiệu, dù là Khách hàng giao dịch hay Nhà môi giới, để nhận tiền thưởng, Người được giới thiệu không được dưới một Nhà môi giới nào khác hoặc người đó phải dưới Nhà môi giới đã giới thiệu khách hàng này.

 • Để nhận giải thưởng này, Người giới thiệu phải gửi một email bao gồm số tài khoản MT4 của Người giới thiệu và Người được giới thiệu và ID Trang quản lý cá nhân đến [email protected] Trong vòng 90 ngày kể từ ngày tài khoản Trang quản lý cá nhân của Khách hàng được giới thiệu được xác minh.
 • Nhấn vào đây để xem chi tiết Các điều khoản

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Promotions