Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 12 tháng 7 năm 2020
22:45 - Food Price Index m/m ++ 0.5% 0.0% -0.8%
ngày 13 tháng 7 năm 2020
04:00 - Registered Unemployment Rate ++ 9.0% 8.8% 8.5%
04:30 - Tertiary Industry Activity Index m/m ++ -2.1% -4.2% -6.0%
09:30 - ECB Executive Board Member Panetta Speech ++
11:30 - BCB Focus Market Report ++
12:00 - CPI m/m + 0.46% -0.27%
12:00 - CPI y/y ++ 6.09% 4.93% 5.91%
12:00 - CFPI m/m + 0.26% 0.13%
12:00 - CFPI y/y + 7.87% 9.28%
12:56 - 3-Month BTF Auction + -0.555% -0.551%
12:56 - 6-Month BTF Auction + -0.552% -0.557%
12:56 - 12-Month BTF Auction + -0.557% -0.559%
15:30 - BoE Governor Bailey Speech +++
15:30 - FOMC Member Williams Speech ++
15:30 - 3-Month Bill Auction + 0.145% 0.15%
15:30 - 6-Month Bill Auction + 0.145% 0.165%
18:00 - Federal Budget Balance ++ $-864.1 B $-299.7 B $-398.8 B
22:45 - Visitor Arrivals m/m + 82.3% -103.2% -98.9%
22:45 - Net Permanent & Long-Term Migration + 0.59 K -2.539 K 0.2 K
22:45 - Visitor Arrivals y/y + -99.0% -88.2% -99.4%
23:01 - BRC Retail Sales y/y ++ 10.9% 4.9% 7.9%
ngày 14 tháng 7 năm 2020
00:00 - GDP q/q +++ -41.2% -0.6% -3.3%
00:00 - GDP y/y ++ -12.6% -0.6% -0.3%
00:00 - Bastille Day +
01:30 - NAB Business Confidence ++ 1 -40 -20
01:30 - NAB Business Conditions + -7 -23 -24
02:52 - Trade Balance ++ ¥328.94 B ¥410.531 B ¥442.75 B
02:52 - Imports y/y + 6.2% 0.7% -12.7%
02:52 - Exports y/y + 4.3% -0.2% 1.4%
02:53 - Trade Balance USD ++ $46.42 B $35.044 B $62.93 B
02:53 - Imports USD y/y + 2.7% -9.0% -16.7%
02:53 - Exports USD y/y + 0.5% -6.8% -3.3%
04:30 - Industrial Production m/m ++ -8.9% -8.4% -8.4%
04:30 - Industrial Production y/y + -26.3% -25.9% -25.9%
04:30 - Capacity Utilization Rate + -11.6% -8.6% -13.3%
06:00 - CPI m/m ++ 0.6% 0.6% 0.6%
06:00 - CPI y/y + 0.9% 0.9% 0.9%
06:00 - HICP m/m ++ 0.7% 0.7% 0.7%
06:00 - HICP y/y + 0.8% 0.8% 0.8%
06:00 - Construction Output m/m + 8.2% -43.1% -40.2%
06:00 - Construction Output y/y + -39.7% -48.6% -44.3%
06:00 - Industrial Production m/m ++ 6.0% -21.9% -20.2%
06:00 - Industrial Production y/y + -20.0% -27.0% -23.8%
06:00 - Manufacturing Production m/m +++ 8.4% -26.1% -24.4%
06:00 - Manufacturing Production y/y + -22.8% -26.0% -28.2%
06:00 - Trade Balance ++ £-2.805 B £-7.259 B £-4.8 B
06:00 - Trade Balance Non-EU ++ £0.649 B £1.472 B £-0.938 B
06:00 - Index of Services + -18.9% -10.2% -10.7%
06:00 - GDP m/m +++ 1.8% -20.8% -20.3%
06:00 - GDP 3m/3m +++ -19.1% -10.8%
06:30 - WPI y/y ++ -1.81% -4.91% -3.21%
06:30 - WPI Manufactured Products y/y + 0.08% -1.0% -0.42%
06:30 - WPI Food y/y + 2.04% 1.72% 1.13%
06:30 - WPI Fuel & Energy y/y + -13.6% -25.07% -19.83%
06:30 - PPI m/m ++ 0.5% -0.3% -0.5%
06:30 - PPI y/y + -3.5% -5.0% -4.5%
07:00 - CPI m/m ++ 0.5% 0.5% 0.5%
07:00 - CPI y/y + -0.3% -0.3% -0.3%
07:00 - HICP m/m ++ 0.4% 0.4% 0.4%
07:00 - HICP y/y + -0.3% -0.3% -0.3%
07:30 - CPI m/m ++ 0.6% 0.0% 0.6%
07:30 - CPI y/y ++ 0.7% -0.2% 0.0%
07:30 - CPIF m/m + 0.6% 0.0% 0.6%
07:30 - CPIF y/y + 0.7% -0.2% 0.0%
07:30 - HICP m/m + 0.6% 0.6%
07:30 - HICP y/y + 0.9% 0.1%
08:00 - ECB Bank Lending Survey +
09:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ 59.3 30.9 63.4
09:00 - ZEW Economic Situation ++ -80.9 -74.1 -83.1
09:00 - Industrial Production m/m ++ 12.4% -19.0% -18.2%
09:00 - Industrial Production y/y + -20.9% -25.2% -28.7%
09:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ 59.6 29 58.6
09:23 - 3-Month Letras Auction + -0.501% -0.554%
09:23 - 9-Month Letras Auction + -0.466% -0.443%
09:30 - Mining Production m/m + 44.0% -27.7% -36.8%
09:30 - Mining Production y/y + -29.8% -40.0% -50.3%
09:30 - Gold Production y/y + -20.3% -74.7% -60.2%
09:30 - 10-Year Treasury Gilt Auction + 0.197% 0.249%
10:00 - NFIB Small Business Optimism + 100.6 93.7 94.4
10:02 - 3-Year BTP Auction + 0.3% 0.46%
10:02 - 7-Year BTP Auction + 0.95% 1.1%
11:00 - OPEC Monthly Oil Market Report ++
12:00 - BCB IBC-Br Economic Activity + 1.31% -12.0% -9.45%
12:30 - CPI m/m ++ 0.6% -0.2% -0.1%
12:30 - Core CPI m/m ++ 0.2% 0.1% -0.1%
12:30 - CPI y/y + 0.6% 0.4% 0.1%
12:30 - Core CPI y/y + 1.2% 1.0% 1.2%
12:30 - CPI n.s.a. + 257.797 255.832 256.394
12:30 - Core CPI + 266.065 265.763 265.441
12:30 - Real Earnings m/m + -2.3% 1.0% 0.5%
12:30 - CPI n.s.a. m/m + 0.5% 0.0%
12:30 - Core CPI n.s.a. m/m + 0.2% -0.1%
12:30 - CPI + 257.214 256.787 255.768
12:30 - Core CPI n.s.a. + 266.302 265.799
13:00 - NIESR GDP Estimate ++ -21.2% -19.0% -19.1%
13:30 - SNB Chairman Jordan Speech +++
15:00 - Cleveland Fed Median CPI m/m + 0.3% 0.2% 0.1%
17:00 - 52-Week Bill Auction + 0.155% 0.2%
18:00 - Fed Governor Brainard Speech ++
21:00 - Export Price Index y/y + -6.0% -8.2% -8.4%
21:00 - Import Price Index y/y + -7.3% -8.1% -13.0%
23:00 7m Unemployment Rate ++ 4.0% 4.5%
ngày 15 tháng 7 năm 2020
00:30 1h 37m Westpac-MI Consumer Sentiment m/m + -0.9% 6.3%
01:00 2h 7m HIA New Home Sales m/m ++ 0.5% -4.2%
02:00 3h 7m Foreign Direct Investment YTD y/y + -0.7% -3.8%
02:00 3h 7m Exports y/y + -10.9% -10.9%
02:00 3h 7m Imports y/y + -11.4% -11.4%
02:00 3h 7m Trade Balance ++ $3.666 B $3.666 B
02:30 3h 37m BoJ Monetary Policy Statement ++
02:30 3h 37m BoJ Outlook Report ++
02:30 3h 37m BoJ Interest Rate Decision +++ -0.1%
03:00 4h 7m BOK M2 Money Supply y/y + 7.9% 7.9%
06:00 7h 7m Goods Trade Balance + Kr1 B Kr-1.161 B
06:00 7h 7m PPI Input m/m ++ -2.3% 0.3%
06:00 7h 7m PPI Input y/y + -11.3% -10.0%
06:00 7h 7m PPI Output m/m ++ -0.1% -0.3%
06:00 7h 7m PPI Output y/y + -2.1% -1.4%
06:00 7h 7m Core PPI Output m/m + 0.0% 0.0%
06:00 7h 7m Core PPI Output y/y + 0.5% 0.6%
06:00 7h 7m CPI m/m ++ -0.1% 0.0%
06:00 7h 7m CPI y/y + 0.1% 0.5%
06:00 7h 7m Core CPI y/y + 1.3% 1.2%
06:00 7h 7m Core RPI m/m + 0.5% 0.0%
06:00 7h 7m Core RPI y/y + 0.8% 1.3%
06:00 7h 7m RPI m/m + 0.3% -0.1%
06:00 7h 7m RPI y/y + 0.4% 1.0%
06:00 7h 7m CPIH y/y ++ 0.4% 0.7%
06:00 7h 7m CPIH m/m ++ 0.0% 0.0%
06:00 7h 7m Core CPI m/m ++ -0.1% 0.0%
06:00 7h 7m CPI + 108.5
06:00 7h 7m CPIH + 108.6
06:30 7h 37m BoJ Press Conference +++
08:00 9h 7m Bbk Executive Board Member Beermann Speech ++
08:00 9h 7m BoE MPC Member Tenreyro Speech ++
08:00 9h 7m CPI m/m ++ 0.1% 0.1%
08:00 9h 7m CPI y/y + -0.2% -0.2%
08:00 9h 7m HICP m/m ++ 0.0% 0.0%
08:00 9h 7m HICP y/y + -0.4% -0.4%
08:00 9h 7m CPI FOI excl. Tobacco m/m + 0.2% -0.2%
08:00 9h 7m CPI FOI excl. Tobacco y/y + -0.2% -0.4%
08:00 9h 7m CPI m/m ++ 0.1% -0.5%
08:00 9h 7m CPI y/y + 2.4% 3.0%
08:00 9h 7m Core CPI m/m ++ 0.0% -0.2%
08:00 9h 7m Core CPI y/y + 3.4% 3.2%
09:30 10h 37m 10-Year Bond Auction ++ -0.38%
10:00 11h 7m Official Reserve Assets + €895.81 B
11:30 12h 37m RBI M3 Money Supply y/y + 11.9% 12.3%
12:00 13h 7m Trade Balance ++ $-3.09 B $-3.15 B
12:00 13h 7m Exports + $17.85 B $19.05 B
12:00 13h 7m Imports + $19.49 B $22.2 B
12:30 13h 37m Manufacturing Sales m/m ++ -30.9% -28.5%
12:30 13h 37m Import Price Index m/m + 0.0% 1.0%
12:30 13h 37m Import Price Index y/y + -6.5% -6.0%
12:30 13h 37m Export Price Index m/m + -0.5% 0.5%
12:30 13h 37m Export Price Index y/y + -5.4% -6.0%
12:30 13h 37m Import Price Index excl. Petroleum m/m + 0.0% 0.1%
12:30 13h 37m NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ -24.1 -0.2
13:15 14h 22m Fed Industrial Production m/m ++ 2.3% 1.4%
13:15 14h 22m Fed Capacity Utilization Rate + 64.7% 64.8%
13:15 14h 22m Fed Manufacturing Production m/m + 4.9% 3.8%
13:15 14h 22m Fed Industrial Production y/y ++ -14.5% -15.3%
14:00 15h 7m BoC Monetary Policy Report ++
14:00 15h 7m BoC Rate Statement ++
14:00 15h 7m BoC Interest Rate Decision +++ 0.25%
14:30 15h 37m EIA Crude Oil Stocks Change +++ -0.756 M 5.654 M
14:30 15h 37m EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.555 M 2.206 M
14:30 15h 37m EIA Crude Oil Imports Change + 0.707 M 2.13 M
14:30 15h 37m EIA Distillate Fuel Production Change + 0.041 M 0.132 M
14:30 15h 37m EIA Distillates Stocks Change + -2.532 M 3.135 M
14:30 15h 37m EIA Gasoline Production Change + -0.051 M 0.14 M
14:30 15h 37m EIA Heating Oil Stocks Change + 0.007 M -0.095 M
14:30 15h 37m EIA Gasoline Stocks Change + -1.921 M -4.839 M
14:30 15h 37m EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change + 0.314 M
14:30 15h 37m EIA Refinery Utilization Rate Change + 2.0%
15:00 16h 7m BoC Monetary Policy Report Press Conference +++
17:30 18h 37m Foreign Exchange Flows + $-2.05 B $-0.398 B
18:00 19h 7m Fed Beige Book ++
22:45 23h 52m CPI q/q ++ 0.5% 0.8%
22:45 23h 52m CPI y/y ++ 2.3% 2.5%
23:50 1d 0h Foreign Bond Investment + ¥-522.8 B
23:50 1d 0h Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-77 B
ngày 16 tháng 7 năm 2020
01:00 1d 2h BOK Monetary Policy Board Meeting ++
01:00 1d 2h MI Inflation Expectations + 3.3% 3.3%
01:00 1d 2h BOK Interest Rate Decision +++ 0.5%
01:30 1d 2h Employment Change +++ -266.1 K -227.7 K
01:30 1d 2h Full-Time Employment Change + -89.1 K
01:30 1d 2h Participation Rate + 63.1% 62.9%
01:30 1d 2h Unemployment Rate ++ 6.9% 7.1%
02:00 1d 3h NBS Press Conference on Economic Situation ++
02:00 1d 3h GDP q/q +++ -9.6% -9.8%
02:00 1d 3h GDP y/y ++ -6.9% -6.8%
02:00 1d 3h Retail Sales y/y ++ 6.9% -2.8%
02:00 1d 3h Industrial Production y/y ++ -0.6% 4.4%
02:00 1d 3h Fixed Asset Investment y/y ++ -8.2% -6.3%
02:00 1d 3h Unemployment Rate ++ 6.1% 5.9%
02:00 1d 3h Industrial Production YTD y/y ++ -2.8%
02:00 1d 3h Retail Sales YTD y/y ++ -13.5%
02:00 1d 3h GDP YTD y/y ++ -6.8%
03:00 1d 4h RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 41.8% 43.0%
06:00 1d 7h Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 1.4% 1.7%
06:00 1d 7h Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 1.5% 1.0%
06:00 1d 7h Unemployment Rate ++ 3.9% 3.9%
06:00 1d 7h Claimant Count Change +++ 553.4 K 528.9 K
06:00 1d 7h Employment Change 3-months ++ -106 K 6 K
06:45 1d 7h CPI m/m ++ -0.1% -0.1%
06:45 1d 7h CPI y/y + 0.1% 0.1%
06:45 1d 7h HICP m/m ++ -0.1% -0.1%
06:45 1d 7h HICP y/y + 0.1% 0.1%
08:00 1d 9h SARB Quarterly Bulletin ++
08:00 1d 9h Trade Balance ++ €1.144 B €-1.157 B
08:00 1d 9h Trade Balance EU + €-1.004 B
08:30 1d 9h BoE Credit Conditions Survey ++
08:30 1d 9h BoE Bank Liabilities Survey ++
08:40 1d 9h 5-Year Bonos Auction + -0.153%
08:40 1d 9h 15-Year Obligacion Auction + 0.945%
08:40 1d 9h 30-Year Obligacion Auction + 1.673%
08:50 1d 9h 3-Year OAT Auction + -0.56%
08:50 1d 9h 5-Year OAT Auction + -0.48%
09:00 1d 10h Trade Balance ++ €6.9 B €1.2 B
09:00 1d 10h Trade Balance n.s.a. ++ €12.8 B €2.9 B
09:30 1d 10h PPI m/m ++ -0.5% -0.7%
09:30 1d 10h PPI y/y + 0.2% 1.2%
11:00 1d 12h Building Permits m/m + 8.7% 17.7%
11:00 1d 12h Building Permits y/y + -16.7% -25.8%
11:15 1d 12h BoE Governor Bailey Speech +++
11:45 1d 12h ECB Monetary Policy Statement ++
11:45 1d 12h ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.5%
11:45 1d 12h ECB Interest Rate Decision +++ 0.0%
11:45 1d 12h ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25%
12:30 1d 13h ECB Monetary Policy Press Conference +++
12:30 1d 13h Foreign Securities Purchases ++ $49.035 B
12:30 1d 13h Foreign Securities Purchases by Canadians + $-0.134 B
12:30 1d 13h ADP Nonfarm Employment Change + 95.5 K 208.4 K
12:30 1d 13h Retail Sales m/m +++ 20.3% 17.7%
12:30 1d 13h Core Retail Sales m/m ++ 11.4% 12.4%
12:30 1d 13h Retail Control m/m ++ 9.7% 11.0%
12:30 1d 13h Retail Sales excl. Autos and Gas m/m + 11.2% 12.4%
12:30 1d 13h Retail Sales y/y + -4.2% -6.1%
12:30 1d 13h Philadelphia Fed Manufacturing Index ++ 23.5 27.5
12:30 1d 13h Philadelphia Fed Employment ++ -9.8 -4.3
12:30 1d 13h Philadelphia Fed Business Conditions + 53.1 66.3
12:30 1d 13h Philadelphia Fed Prices Paid + -3.5 11.1
12:30 1d 13h Philadelphia Fed New Orders + -5.4 16.7
12:30 1d 13h Philadelphia Fed Capex Index + 17.3 26.3
12:30 1d 13h Initial Jobless Claims ++ 1379 K 1314 K
12:30 1d 13h Continuing Jobless Claims + 19.469 M 18.062 M
12:30 1d 13h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 1482.366 K 1437.25 K
14:00 1d 15h Business Inventories m/m ++ -0.8% -1.3%
14:00 1d 15h Retail Inventories m/m ++ -6.1% -6.1%
14:00 1d 15h Retail Inventories excl. Autos m/m ++ -1.5%
14:00 1d 15h NAHB Housing Market Index + 48 58
14:30 1d 15h EIA Natural Gas Storage Change + 64 B 56 B
15:10 1d 16h FOMC Member Williams Speech ++
15:30 1d 16h 4-Week Bill Auction + 0.1%
15:30 1d 16h 8-Week Bill Auction + 0.12%
20:00 1d 21h TIC Net Long-Term Transactions ++ $-43 B $-128.4 B
20:00 1d 21h TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $-65 B $-155.1 B
20:00 1d 21h TIC Overall Net Capital Flow + $10.2 B $125.3 B
20:00 1d 21h TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes + $-234.4 B $-176.7 B
22:30 1d 23h BusinessNZ Manufacturing Index ++ 35.6 39.7
ngày 17 tháng 7 năm 2020
00:00 2d 1h EU Leaders Summit +++
00:30 2d 1h Trade Balance ++ S$2.869 B S$4.52 B
00:30 2d 1h Non-Oil Domestic Exports m/m + 6.9% -4.5%
00:30 2d 1h Non-Oil Domestic Exports y/y + 6.3% -4.5%
08:00 2d 9h Industrial New Orders m/m + -37.0% -32.2%
08:00 2d 9h Industrial New Orders y/y + -42.9% -49.0%
08:00 2d 9h Industrial Sales m/m + -32.7% -29.4%
08:00 2d 9h Industrial Sales y/y + -42.6% -46.9%
08:00 2d 9h Trade Balance ++ €-2.606 B €-1.519 B
08:30 2d 9h ECB Vice President de Guindos Speech ++
08:30 2d 9h ECB Executive Board Member Schnabel Speech ++
09:00 2d 10h Core CPI m/m ++ 0.3% 0.3%
09:00 2d 10h CPI m/m ++ 0.3% 0.3%
09:00 2d 10h Core CPI y/y + 0.8% 0.8%
09:00 2d 10h CPI y/y + 0.3% 0.3%
09:00 2d 10h Construction Output m/m + -11.5% -14.6%
09:00 2d 10h Construction Output y/y + -26.8% -28.4%
09:00 2d 10h CPI excl. Tobacco m/m ++ 0.3% -0.1%
09:00 2d 10h CPI excl. Tobacco y/y + -0.5% 0.0%
09:00 2d 10h CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m + 0.3% 0.3%
09:00 2d 10h CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y + 1.1% 1.1%
09:00 2d 10h CPI + 105.68
09:00 2d 10h Core CPI + 105.58
09:30 2d 10h Bbk Executive Board Member Mauderer Speech ++
10:00 2d 11h BoE Governor Bailey Speech +++
11:30 2d 12h Bank Loan Growth y/y + 6.2% 6.2%
11:30 2d 12h Deposit Growth y/y + 11.2% 11.0%
11:30 2d 12h Foreign Exchange Reserves + $511.488 B $513.254 B
12:30 2d 13h Wholesale Trade m/m ++ -23.6% -21.6%
12:30 2d 13h Housing Starts ++ 0.8 M 0.974 M
12:30 2d 13h Building Permits +++ 1.143 M 1.22 M
12:30 2d 13h Housing Starts m/m ++ 1.6% 4.3%
12:30 2d 13h Building Permits m/m ++ 5.8% 14.4%
14:00 2d 15h Michigan Consumer Sentiment ++ 80.2 78.1
14:00 2d 15h Michigan Consumer Expectations ++ 74 72.3
14:00 2d 15h Michigan Current Conditions + 87.4 87.1
14:00 2d 15h Michigan Inflation Expectations + 2.7% 3.0%
14:00 2d 15h Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.4% 2.5%
17:00 2d 18h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 181
17:00 2d 18h Baker Hughes US Total Rig Count ++ 258
19:30 2d 20h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -0.7 K
19:30 2d 20h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -9.6 K
19:30 2d 20h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -16.8 K
19:30 2d 20h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + 16.8 K
19:30 2d 20h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 15 K
19:30 2d 20h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -0.3 K
19:30 2d 20h CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions + 5.6 K
19:30 2d 20h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + 3.8 K
19:30 2d 20h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -16.4 K
19:30 2d 20h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 23.8 K
19:30 2d 20h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 37.8 K
19:30 2d 20h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 267.4 K
19:30 2d 20h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 535.3 K
19:30 2d 20h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -36.2 K
19:30 2d 20h CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions + -0.4 K
19:30 2d 20h CFTC Corn Non-Commercial Net Positions + -107.2 K
19:30 2d 20h CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions + -54.9 K
19:30 2d 20h CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions + 150.5 K
19:30 2d 20h CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions + -14.3 K
19:30 2d 20h CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions + 44.7 K
19:30 2d 20h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + 103.6 K
ngày 18 tháng 7 năm 2020
00:00 3d 1h EU Leaders Summit +++
ngày 19 tháng 7 năm 2020
23:50 5d 0h BoJ Monetary Policy Meeting Minutes ++
23:50 5d 0h Adjusted Trade Balance ++ ¥-302.3 B ¥-601 B
23:50 5d 0h Trade Balance ++ ¥-15.7 B ¥-833.4 B
23:50 5d 0h Imports y/y + -12.2% -26.2%
23:50 5d 0h Exports y/y + -27.5% -28.3%
ngày 20 tháng 7 năm 2020
06:00 5d 7h Wholesale Price Index m/m + -0.7% -0.6%
06:00 5d 7h Wholesale Price Index y/y + -4.7% -4.3%
06:00 5d 7h PPI m/m ++ -0.3% -0.4%
06:00 5d 7h PPI y/y + -2.3% -2.2%
08:00 5d 9h Current Account + €26.5 B €14.4 B
08:00 5d 9h Current Account n.s.a. + €15.7 B €10.2 B
08:30 5d 9h Unemployment Rate 3-Months ++ 6.1% 5.9%
11:30 5d 12h BCB Focus Market Report ++
12:50 5d 13h 3-Month BTF Auction + -0.555%
12:50 5d 13h 6-Month BTF Auction + -0.552%
12:50 5d 13h 12-Month BTF Auction + -0.557%
14:00 5d 15h BoE MPC Member Haldane Speech ++
14:00 5d 15h BoE MPC Member Tenreyro Speech ++
15:30 5d 16h 3-Month Bill Auction + 0.145%
15:30 5d 16h 6-Month Bill Auction + 0.145%
21:00 5d 22h PPI m/m ++ 0.5% 0.0%
21:00 5d 22h PPI y/y + -1.3% -1.7%
23:30 6d 0h CPI y/y ++ 0.0% 0.1%
23:30 6d 0h CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.3% 0.4%
23:30 6d 0h Core CPI y/y ++ -0.3% -0.2%
23:30 6d 0h CPI s.a. m/m ++ 0.0%
ngày 21 tháng 7 năm 2020
01:30 6d 2h RBA Meeting Minutes ++
02:30 6d 3h RBA Governor Lowe Speech +++
03:00 6d 4h RBNZ Credit Card Spending y/y + -24.7% -21.1%
06:00 6d 7h Exports + ₣15.953 B
06:00 6d 7h Imports + ₣13.152 B
06:00 6d 7h Trade Balance ++ ₣3.824 B ₣2.801 B
06:00 6d 7h Public Sector Net Borrowing + £53.044 B £54.499 B
06:00 6d 7h Public Sector Net Cash Requirement + £86.463 B £71.436 B
08:30 6d 9h CPI y/y + 1.7% 1.5%
09:30 6d 10h 2-Year Note Auction + -0.69%
09:30 6d 10h 30-Year Treasury Gilt Auction + 0.668%
12:30 6d 13h Retail Sales m/m +++ -27.8% -26.4%
12:30 6d 13h Core Retail Sales m/m +++ -23.5% -22.0%
12:30 6d 13h New Housing Price Index m/m ++ 0.2% 0.1%
12:30 6d 13h Chicago Fed National Activity Index + 3.24 2.61
14:00 6d 15h GDT Price Index ++ 3.5% 8.3%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions